COOKIES POLICY

1. GEBRUIK VAN COOKIES

Coca-Cola European Partners Nederland B.V. (hierna: “CCEP-NL”) maakt op haar website www.drinkenwerktbeter.nl (de “Website”) gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op bijvoorbeeld uw computer, telefoon of tablet (“Apparatuur”), wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over u / uw Apparaat. Cookies kunnen uw Apparatuur of de bestanden die op uw Apparatuur staan niet beschadigen. De cookies die CCEP-NL op haar Website gebruikt verwerken geen persoonsgegevens.

2.  SOORTEN COOKIES

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Andere cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie de Website kunnen verbeteren. CCEP-NL maakt gebruik van de volgende cookies:

CookieNaamDoel
Google Analytics__utma to __utmzWij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief onze Google Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ voor meer informatie.

3.  SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn buttons opgenomen om gebruik te maken van facebook messenger. Door op een buttons te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de website van facebook. De Website plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk doet de website van facebook dit wel. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van facebook (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken (https://www.facebook.com/policies/cookies/).

4.  BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

5. COOKIES WEIGEREN, BEHEREN EN VERWIJDEREN

Wilt u geen cookies van derden accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen. Ook kunt u op www.aboutcookies.org lezen hoe u uw cookies kunt verwijderen en beheren.

  5.1    Cookies van derden weigeren in Internet Explorer
 • Ga naar Extra of Tools > Internetopties > tab Privacy. Klik onder Instellingen op Geavanceerd.
 • Vink Automatische cookieverwerking opheffen aan.
 • Zet bij Indirecte cookies een vinkje voor Blokkeren en klik op OK.
  5.2  Cookies van derden weigeren in Firefox
 • Ga naar Extra > Opties. In de tab Privacy kiest u in de lijst bij Geschiedenis de optie Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
 • Vink Cookies van derden accepteren uit en klik op OK.
  5.3   Cookies van derden weigeren in Chrome
 • Klik op het Chrome-menu rechts bovenin de browserwerkbalk en ga naar Instellingen.
 • Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven.
 • Klik in het gedeelte Privacy op de knop Instellingen voor inhoud.
 • Vink in het gedeelte Cookies de optie Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren aan.

6.   INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar [info@coca-cola.nl]. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. U dient een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

PRIVACY POLICY

Coca-Cola European Partners Nederland B.V. (“CCEP-NL”) verwerkt in het kader van haar haar dienstverlening persoonsgegevens. CCEP-NL gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijft zij welke gegevens zij van u verwerkt, hoe zij dat doet en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van website www.drinkenwerktbeter.nl (de “Website”). Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen als daarvoor aanleiding is. Op de Website vindt u de actuele versie van de privacy policy.

1.   WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

1.1   Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die CCEP-NL van u verwerkt in het kader van de diensten die CCEP-NL aanbiedt op de Website.

2.    WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

2.1    De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CCEP-NL, gevestigd te (3067 GG) Rotterdam, aan de Watermanweg 30.

3.  WELKE GEGEVENS VERWERKT CCEP-NL?

3.1 Als u contact met CCEP-NL opneemt of als u zich registreert als bezoeker van een van haar websites, verwerkt CCEP-NL mogelijk uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot u persoonlijk zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres Ook nadat u zich heeft geregistreerd, worden gegevens van u verwerkt, bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

4.    VOOR WELK DOEL GEBRUIKT CCEP-NL UW GEGEVENS?

4.1  Dienstverlening
CCEP-NL verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om haar diensten aan u te kunnen leveren. Zij gebruikt deze gegevens om haar diensten te verlenen, meer specifiek is voor het toesturen van een informatiepakket het verwerken van uw gegevens noodzakelijk of voor het geven van advies over drinken. Zonder verwerking van uw gegevens kan CCEP-NL haar diensten niet aan u leveren.

4.2 Inschakelen derden
CCEP-NL kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft CCEP-NL de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden worden verwerkt.

4.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen CCEP-NL kan op grond van de wet in een voorkomend geval verplicht zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten.

4.4   Rapportage en analyses
CCEP-NL gebruikt geaggregeerde combinaties van persoonsgegevens van bezoekers voor het maken van trendanalyses, benchmarking en klantprofielen ten behoeve van andere bedrijven of instellingen. Hiervoor gebruikt zij alleen geanonimiseerde persoonsgegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot u.

4.5   Marketing- en verkoopactiviteiten
Als klant van CCEP-NL doet CCEP-NL u graag aanbiedingen voor haar producten en diensten (ook na beëindiging van het contract met u). Dit doet zij per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. CCEP-NL kan uw NAW-gegevens verkopen aan derden die deze kunnen gebruiken voor direct marketing activiteiten, als u hier van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

4.6  Verwerking van uw gegevens op de Website
CCEP-NL verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de Websites in de eerste plaats om haar (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren.

Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze Website te verbeteren.

Tenslotte kan CCEP-NL uw gegevens op haar Website gebruiken om u in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij CCEP-NL, tenzij u hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben.

4.7   CCEP-NL verwerkt op haar Website de volgende gegevens van u:

−    Informatie die u achterlaat op de Website Voor het opvragen van het informatiepakket vraagt CCEP-NL u om persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, werkadres, functie of een telefoonnummer. Daarnaast zal wordt u gevraagd naar profiel, zoals uw, geslacht, voorkeuren en interesses.

−  Cookies De Websites van CCEP-NL maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet door de server van een webpagina. Lees meer in de cookies policy van CCEP-NL [hyperlink naar cookies policy].

5.   KOPPELING MET INTERNE EN EXTERNE BESTANDEN

5.1   Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij uw contacten met CCEP-NL, kan CCEP-NL de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan u geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door CCEP-NL aan u geleverde diensten.

5.2 Daarnaast kan CCEP-NL de informatie die zij verzamelt aanvullen met informatie die zij van andere bedrijven heeft verkregen. Zo kan zij bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die haar in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van uw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat CCEP-NL haar dienstverlening daaraan kan aanpassen.

6.    HOE LANG BEWAART CCEP-NL UW GEGEVENS?

6.1    CCEP-NL bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

7.  INZAGE IN UW PERSOONSGEGEVENS

7.1    U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief, voorzien van uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder “contact’ aangegeven adres. CCEP-NL kan u maximaal EUR 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

8.  CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

8.1    U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, als deze onjuistheden bevatten. U kunt hiervoor contact met CCEP-NL opnemen (Coca-Cola European Partners Nederland B.V., Watermanweg 30 (3067 GG) Rotterdam). U ontvangt dan uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

9.    RECHT VAN VERZET

9.1 Als bezoeker van de Website heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan nood-zakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u ons dit laten weten per brief, gericht aan Coca-Cola European Partners Nederland B.V., Watermanweg 30 (3067 GG) Rotterdam. Indien u bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van CCEP-NL een schriftelijk antwoord. Mocht u er bezwaar tegen hebben om door CCEP-NL benaderd te worden dan kun u dat ook aan haar laten weten. U kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. CCEP-NL zal uw bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat u nog wordt benaderd.

10.    MELDEN BEVEILIGINGSLEKKEN

10.1   Als u denkt dat u een zwakke plek in één van de diensten van CCEP-NL hebt gevonden, wil CCEP-NL graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoekt zij u deze informatie met haar te delen. Om misbruik van het beveiligingslek door anderen te voorkomen, vraagt CCEP-NL u een beveiligingslek niet met anderen te delen.